Liikmeks astumine

Liidu liikmeks võib olla iga Eesti või muu riigi kodanik, kes vastab põhikirjas liikmele esitatavatele nõuetele. Tegevliikmeks võib olla sisearhitekt, kellel on akrediteeritud õppekavale vastav kõrgharidus ja kes on töötanud kutsealasel tööl sisearhitektuuri- või arhitektuuribüroos. Erandkorras võib tegevliikmeks vastu võtta isiku, kellel ei ole erialast kõrgharidust, kuid kelle kutsetegevus ja kutsepraktika staaž vastavad juhatuse ja nõukoja hinnangul liikmele esitatavatele kutsepädevuse kriteeriumitele.

Tegevliikmeks astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, täidetuna ESL liikmeks astumise ankeet, A4 formaadis portfoolio kutsealast professionaalset tööd iseloomustavate materjalidega ja muud materjalid, mis tutvustavad muid kutsetegevusena käsitletavaid töid, nagu uurimused, publikatsioonid, esinemised meedias jm.

Noorliikmeks taotleja esitab liidu juhatusele liidu vormil täidetud kirjaliku avalduse, tõendi koolist,
kus ta kutset omandab või diplomi koopia.

Dokumendid palun saata aadressile info@esl.ee

ESL tegevliikme tasu on 50€ aastas, noor- ja seeniorliikmetel 10€ aastas.