ECIA

Euroopa Sisearhitektide Nõukogu (European Council of Interior Architects, ECIA) on Euroopa sisearhitektuuri ja disaini valdkonna kutseorganisatsioonide esindusorgan. ECIA on asutatud 1992. aastal ja koondab hetkel 14 rahvusvahelist organisatsiooni, kelle ridadesse kuulub üle 6000 professionaalse sisearhitekti või -kujundaja.

19. mail 2012 allkirjastati ECIA juhatuse väljasõiduistungil Tallinnas ESLi ametlik avaldus ECIAga liitumiseks. Sama aasta 19.–20. oktoobril toimus Brüsselis ECIA peaassamblee, mille istungil võeti ESL selle üleeuroopalise kutseorganisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks. ESL osaleb aktiivselt ühenduse tegevuses, st ECIA Põhjamaade ühenduse ja peaassamblee istungitel.

ECIA pakub ühist platvormi asjakohase info vahetamiseks sisearhitektuuri valdkonna ja kutse kohta. Euroopa Sisearhitektide Nõukogu on paika pannud ühised suunised hariduse kvaliteedile ning kutseprofiilile. ECIA tegevusjuhend kirjeldab professionaalse sisearhitekt töö-eetikat, mis hõlmab endas erialast vastutust klientide, ühiskonna ja keskkonna suhtes.

Sisearhitekti kutsealal on Euroopa liikmesriikides erinevad rollid, mis tulenevad seadustest, kutsenõuetest ja haridustest. ECIA soovib saavutada sisearhitekti kutse üldise tunnustamise avalik-õiguslike ja seadusandlike organite poolt riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

ECIA veebileht

ECIA juhatus

ESLi delegatsioon ECIA peaassambleel, september 2021.

Euroopa sisearhitektuuriõppe harta 2020

Euroopa Sisearhitektide Nõukogu juhatus moodustas 2019. aastal hariduse töörühma, et täiendada ja parandada 2013. aastal välja antud hartat.

Sisearhitektuuriõppe harta siht ja eesmärk on kirjeldada kvalifitseeritud sisearhitekti väljaõpet (teadmised, oskused ja hoiakud), mis on vajalikud ruumispetsialisti kontseptsiooni mõistmiseks ja distsipliini teaduspõhiseks, humanistlikuks ja akadeemiliseks praktiseerimiseks.

Sisearhitektuuriõpe peab tagama, et kvalifitseeritud töötaja on sisearhitektuuri vallas pädev, tunneb tehnilisi süsteeme ja nõudeid ning oskab väärtustada nii tervist, ohutust kui ka keskkonda.

2020. aasta harta dokument

ECIA juhatuse istungid

ECIA juhatus ja liikmed kohtuvad istungiteks ja peassambleeks.

ESLi ECIA liikmeks astumine 19. mail 2012. Fotol Joke van Hengstum ja Priit Põldme.