Komisjonid

Komisjonide töö kaudu hoolitseb ESL liikmete kutseoskuste ja huvide eest, taotleb sisearhitektuuri loomingu ja autorite õiguste tunnustamist ja kaitset ning annab kutset. ESL osaleb sisearhitekti ametireeglite, autoriõiguste ja kutsekvalifikatsiooni puudutavate õigusaktide algatamises, väljatöötamises ja järgimises. ESL maksab oma liikmetele loomestipendiume ja taotleb rahastust ning viib ellu liidu jaoks olulisi projekte.

Arhitektuuri sihtkapital

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Erinev

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Erinevalt teistest kunstialadest on arhitektuur valdkond, kus majanduslikud ja ühiskondlikud protsessid ilmnevad kõige vahetumalt ning on kõige laiemalt nähtavad. Arhitektuurikultuur või -kultuuritus kujundab keskkonda väga pikaks ajaks.

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse arhitektuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu.

Nõukogu koosseis 2023 – 2025

Carl-Dag Lige, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Grete Veskiväli, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit

Kai Süda, esimees Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Arhitektide Liit

Kalle Vellevoog, Eesti Arhitektide Liit

Maarja Valk-Falk, Eesti Sisearhitektide Liit

Reet Aus aseesimees, Eesti Disainerite Liit

Toomas Tammis,  sihtkapitali esindaja nõukogus, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kunstiakadeemia

Nõukogu koosseis 2019 – 2021

Anna-Liisa Unt, Kõrgem Kunstikool Pallas

Epp Lankots, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Jaak Huimerind, Eesti Arhitektide liit

Koit Ojaliiv, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, Eesti Arhitektide Liit

Mait Väljas, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia,
Eesti Arhitektuurimuuseum

Merike Rehepapp, Eesti Disainerite Liit

Tiiu Truus, Eesti Sisearhitektide Liit

Nõukogu koosseis 2021 – 2023
Sihtkapital rahastab
  • kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele,
  • arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning
  • tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  • arhitektuurialase tegevuse edendamist väljaspool pealinna;
  • kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist ning uurimist.
  • Arhitektuuri sihtkapital määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

 

Aukohus

Aukohus arutab liidu liikmete vastu esitatud kaebusi, kutse-eetikat puudutavaid vaidlusi ja rikkumisi ning annab nende kohta hinnanguid.

ESL

Aukohus arutab liidu liikmete vastu esitatud kaebusi, kutse-eetikat puudutavaid vaidlusi ja rikkumisi ning annab nende kohta hinnanguid.

ESLi aukohtu liikmed on Aili Aasoja, Toivo Raidmets ja Eliina Grünberg.

 

Kutsekomisjon

Liit annab tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutset.

Kutse andja esindaja:
Elina Steinpilm, komisjoni esimee

Liit annab tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutset.

Kutse andja esindaja:
Elina Steinpilm, komisjoni esimees – Eesti Sisearhitektide Liit
Kätlin Ölluk – Eesti Sisearhitektide Liit, Aeris

Spetsialistide esindajad:

Ilmar Heinsoo – Eesti Arhitektide Liit
Merike Rannu – Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
Ülle Kunnus Eesti Maastikuarhitektide Liit

Koolitajate esindaja:

Maarja Valk-Falk – Eesti Kunstiakadeemia
Ville Lausmäe – Eesti Kunstiakadeemia

Muud huvitatud osapooled:

Veronika Valk-Siska – Majandusministeerium

Revisjonikomisjon

Liidu tegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille liikmed valib üldkogu kaheks aastaks (järgmiste valimisteni). Revisjonikomisjo

Liidu tegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille liikmed valib üldkogu kaheks aastaks (järgmiste valimisteni). Revisjonikomisjon kontrollib liidu finantsmajanduslikku tegevust üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppu. Ta koostab kontrolli tulemuste kohta aruande ning esitab selle nõukojale läbivaatamiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.

Komisjoni liikmed:

Eliina Grünberg

Tiina Paalberg

Tea Tammelaan

Loomestipendiumite komisjon

Stipendiumite ja hüvitiste määramine kuulub vastavalt ESLi põhikirjale selleks eraldi moodustatud komisjoni pädevusse. Komisjoni kuuluvad väh

Stipendiumite ja hüvitiste määramine kuulub vastavalt ESLi põhikirjale selleks eraldi moodustatud komisjoni pädevusse. Komisjoni kuuluvad vähemalt kolm liidu liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kuni järgmiste valimisteni. Komisjoni töösse loometoetuste määramise otsustamisel on komisjoni liikmena kaasatud kultuuriministri nimetatud ametnik.

Komisjoni liikmed:

Aet Seire

Liisa Põime

Kristiina Voolaid