Tagasi

Sümpoosion SISU 2022 kuraatorivõistlus

Eesti Sisearhitektide Liit (ESL) korraldab konkursi leidmaks kuraator(id) SISU 2022 sümpoosionile

SISU on Eesti sisearhitektuuri ja ruumiloome valdkonna suursündmus, mis käsitleb sisearhitektuuri puudutavaid teemasid. Sümpoosion on saanud kohtumispaigaks (sise)arhitektuuri valdkonna tunnustatud teoreetikutele ja praktikutele üle kogu maailma.

Lisaks sisearhitektidele tulevad kokku erinevad ruumiga tegelevad professionaalid interdistsiplinaarsetelt tegevusaladelt. Igale sümpoosionile annab oma näo ja suuna kuraatorite koostatud programm.

SISU EESMÄRGID

 • pakkuda sisearhitektuuriga seotud professionaalidele aasta sisukaimat harivat erialasündmust;
 • tutvustada Eestit riigina, kus tehakse ja väärtustatakse kvaliteetset sisearhitektuuri ning räägitakse kaasa valdkonna rahvusvahelises arengus;
 • tõsta eriala asjatundjate ja valdkonnaga seotud osapoolte teadlikkust ning arusaamu globaalsetest trendidest ja nähtustest, mis suunavad või mõjutavad sisearhitektuuri ja arhitektuuri arengut;
 • kutsuda valdkonnaga seotud osapooli kaasa mõtlema ja tegutsema selle nimel, et Eesti elukeskkond paraneks ningkäiks kaasas ajaga ja ühiskonnas toimuvate muutustega;
 • tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust elukeskkonna arengut mõjutavatest teguritest ja arengusuundadest ning avalikkusevõimalustest nendel teemadel kaasa rääkida;
 • SISU võimaldab eriala tudengitel sõlmida kontakte tulevaste koostööpartneritega;
 • SISU toimumine võimaldab laiendada ESLi rahvusvahelist kontaktivõrku ja tugevdada riikidevahelist koostööd;
 • SISU toimumine annab võimaluse tutvustada olulisi teemasid kohalikule ja välisriikide valdkonna meediale;

SISU TOIMUMISAEG ja -KOHT

SISU sümpoosion toimub 2022. aasta oktoobris. Täpne aeg selgub pärast kuraatorivõistluse toimumist ja esialgse sümpoosioni kava paikapanekut. Toimumispaik on Tallinn. Sümpoosioni töökeel on inglise keel.

SISU korraldamisel arvestatakse kõiki kehtivaid Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid.

KURAATORIVÕISTLUSEL OSALEMINE

 Võistlus on avalik ja avatud kõigile. Võistlusest võivad osa võtta juriidilised isikud, füüsilised isikud või füüsilistest isikutest ühisosalejad. Tiimis peab olema vähemalt üks Eesti sisearhitektuuri valdkonda hästi tundev ja eesti keelt valdav isik. Võistlusest ei või osa võtta žürii liikmed ja isikud, kes on konkursi korraldamise tõttu eelistatud olukorras ja võiksid mõjutada žürii otsuseid.

Võistlus on kaheetapiline. I etapp on võistlustöö kavandi esitamine kirjalikult ja II etapp on võistlustöö  esitlemine žüriile. Juhul, kui žürii leiab, et võitja on võimalik välja selgitada I etapis, on žüriil õigus II etapp ära jätta. Žürii võib jätta teostamisväärsete tööde puudumisel võistluse võitja välja kuulutamata.

VÕISTLUSTÖÖ TINGIMUSED JA ESITAMINE

Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 10. novembril 2021 kell 23:59:59 meili teel aadressile sisu@esl.ee, kirja pealkirjaks lisada „SISU konkurss“. Töö esitatakse digitaalsel kujul vabas vormis, PDF-formaadis. PDF varustatakse märgusõnaga. Lisaks peab meilis kajastuma teine PDF: „Nimekaart“, kuhu tuleb märkida võistlustöö autori(te) nimi (nimed) ja kontaktandmed. Tööd esitatakse anonüümselt, võistleja kontakt on teada vaid žürii sekretärile ja žüriile seda töö käigus ei esitata.

Võistlustöö peab sisaldama:

 • SISU 2022 eesti- ja ingliskeelset pealkirja;
 • kokkuvõtvat sünopsist ja teemapüstitust (kuni 3000 tähemärki);
 • sümpoosioni lektorite/ettekandjate esialgset loetelu;
 • sümpoosioni esialgset toimumispaika;
 • sümpoosioni korraldamise prognoositav eelarve;
 • ettepanekut sümpoosioni meediakajastuseks;
 • peakuraatori nime/nimesid, meeskonnaliikmete ja/või kaaskuraatorite nimekirja, rollijaotust meeskonnas ja CV-sid.

KURAATORIVÕISTLUSE ŽÜRII

 • Andrea Tamm (SISU 2019 kuraatorite tiimi esindaja);
 • Liis Lindvere (ESL);
 • Raul Järg (Eesti Arhitektuurikeskus);
 • Reio Raudsepp (ESLi juhatuse esimees);
 • Triin Ojari (arhitektuuriteadlane, Eesti Arhitektuurimuuseum);
 • Tüüne-Kristin Vaikla (Eesti Kunstiakadeemia);

HINDAMISKRITEERIUMID

 • teema aktuaalsus;
 • võistlustöö vastavus võistlustingimustele;
 • kuraatori visiooni realiseeritavus;
 • meeskonna kogemus, võimekus ja professionaalsus.

KURAATORIVÕISTLUSE PREEMIAD

Esimese koha preemia on 700 eurot ja õigus kureerida SISU 2022.

Kahe äramärgitud töö preemia on à 350 eurot.

Žürii jätab endale õiguse vajadusel preemiaid ümber jagada.

JURIIDILISED SUHTED

SISU 2022 peakorraldaja on ESL, kes tagab sümpoosioni organisatsioonilise ja tehnilise

toimimise. SISU eelarve esitatakse Kultuurkapitalile.

Oma töö esitamisega konkursile kinnitavad kõik osalejad oma nõusolekut võistlusel osalemiseks.

Võistlusel osalejatest kuulutatakse välja vaid võitja ja äramärgitud tööde pealkirjad ning autorid. Teised esitatud tööde autorid jäävad konfidentsiaalseks.

Kuraatori poolt SISU 2022 raames loodud teoste varalised õigused jäävad peakorraldajale. 

KURAATORIVÕISTLUSE AJAKAVA

 Võistlus toimub 24.09.–10.11.2021.

Võistluse tulemused avalikustatakse 20.11.2021 ESLi sünnipäeval. 

KÜSIMUSED JA TÄIENDAV INFO

Eesti Sisearhitektide Liit

sisu@esl.ee