Tagasi

Sisearhitektid on taastanud oma õigused iseseisva täieõigusliku arhitektuuri projekteerimise valdkonnana

ESLi töögrupi (Pille Lausmäe, Aili Aasoja, Priit Põldme ja Ville Lausmäe) enam kui aasta kestnud intensiivse töö tagajärjel on jõutud järgmiste käega katsutavate reaalsete tulemusteni.

Sisearhitektid on taastanud oma õigused iseseisva täieõigusliku arhitektuuri projekteerimise valdkonnana.

  • 29.06.2018 sõlmisid EAL, ESL ja EMAL Lepaninas arhitektuuri projekteerimise valdkonna pädevuse jaotuse hea tava kokkuleppe;
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) tunnustas kokkulepet ja tegi arhitektuuri projekteerimise valdkonna erialaliitudele (EAL, ESL, EMAL) pöördumise;
  • Vastavalt MKM poolt pöördumises välja toodule on kutsega sisearhitektid ja maastikuarhitektid pädevad iseseisvalt ja omal vastutusel projekteerima ehitusloakohustuslikke objekte vastavalt oma kutsestandardis sätestatule.

See tähendab, et kutsega sisearhitektil on tema pädevuse ulatuses, mis on määratletud kutsestandardis, võimalik ehitusluba taotleda ilma arhitekti osaluseta/allkirjata, kui tegemist on ainult sisearhitektuurse projektiga ja ehitamiseks on vajalik ehitusloa olemasolu (erinevad ümberehitused, kasutusotstarbe muutus jne).

MKMi pöördumises (11.09.2018) väljatoodust tulenevalt on sisearhitektuuriga tegelevatel ettevõtetel taastunud võimalus registreerida end majandustegevuse registris (MTRis) ehk esitada majandustegevusteade sisearhitektuuri projekteerimise valdkonnas, vastava pädevusega ehk sisearhitekti kutsega spetsialisti olemasolul.

MKM on deklareerinud, et nende partneriks suhtlemisel projekteerimisvaldkonnaga on erialaliidud, st suhtlemisel sisearhitektidega on MKMi partneriks ESL.
Sellest tulenevalt palume erinevate ning ülaltooduga seonduvate teemade puhul pöörduda esmalt liitu, kes vahendab need MKMile. Sh näiteks võimalikud probleemid MTR registreeringu tegemisel.

MKMi nägemuses ja pikemas perspektiivis on kogu ehitus- ja projekteerimisvaldkonna üleminek kutsetega määratud pädevusele ja MTRi kaotamisele. Pädevuse tõendamine on planeeritud ainult kutsete põhisena.

Kogu eelnevalt kirjeldatu esmaseks eelduseks olid vastavalt nõuetele ja MKMi tähelepanekutele ajakohastatud sisearhitekti kutsestandardid (kehtivad alates 13.03.2018).

Kasutatud lühendid:

EAL – Eesti Arhitektide Liit
ESL – Eesti Sisearhitektide Liit
EMAL – Eesti Maastikuarhitektide Liit
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MTR – Majandustegevuse register