Tagasi

EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ avaldatud

Selle kohta on standardikeskus asetanud ka uudise standardikeskuse kodulehele.

Standardi uustöötluse tegi EPBL töörühm Eesti standardi EVS 811:2006 alusel. EPBL töörühma tööst võtsid osa liikmete ja erialaliitude esindajad, samuti TTÜ, jt institutsioonide asjatundjad. Standardis on esitatud hoone ehitusprojekti ja selle üksikute osade ning staadiumide soovitatav maht.

Standardi EVS 811 “Hoone ehitusprojekt” uustöötluse läbiviimisel analüüsiti standardite toimivust ja viidi sisse vajalikud muudatused, eriti lähtudes Ehitusseaduse muudatustest, MKM määrusest “Nõuded ehitusprojektile”, standardist EVS 907:2010 “Rajatise Ehitusprojekt” ja FIDIC “Nõustamisteenuste juhendist (hoonete ehitus)”.

Standardis on senisest mahukamalt käsitletud ehitusprojekti sisearhitektuuri, gaasivarustuse ja tuleohutuse osa, samuti täpsemalt kirjeldatud ehitusfüüsika küsimuste lahendamist. Uute osadena on lisatud energiatõhusus ja akustika. Lisadesse on liidetud projekteerimise lähteülesanne.

Kuna peaprojekteerija vastutab ehitusprojekti terviklikkuse ja projektiosade ühilduvuse eest, on  projekteerimise korralduse peatükki oluliselt täiendatud, lisades sinna peaprojekteerija ja projekteerimise projektijuhi tegevuse sisu ning ülesannete kirjelduse.

Kogu standardit on parema selguse, ülevaate ja mõistetavuse huvides täiendatud. Senisest täpsemalt ja ühtses formaadis on tabelite kujul kirjeldatud projekteerimise käigus lahendatavaid küsimusi ja projektis esitatavat info. Eriti märkimisväärsed on vastavad täiendused tööprojekti staadiumi tehnokommunikatsioonide osades.

Standardit on võimalik osta Standardikeskuse E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10, TALLINN 10317