Tagasi

ESL kuulutab välja 2022. aasta preemiate konkursi

Eesti Sisearhitektide Liit (ESL) jätkab oma pikaaegset traditsiooni ning kuulutab 45. korda välja aastapreemiate konkursi.

Konkursi väljakuulutamine: 25. mai 2022

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 15. august 2022 kell 23:59:59

AASTAPREEMIAD

Antakse välja:

  • valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
  • teostatud mööblieseme/ -komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
  • avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jm) eest.

Välja antakse 1–3 (üks kuni kolm) aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal.

Lisaks antakse žürii töö väliselt välja 1 (üks) Vello Asi nimeline tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös.

TINGIMUSED

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemia konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel. 

OSAVÕTT

Aastapreemia konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid. 
 
Konkursitöö esitatakse selleks loodud veebivormil (Google Forms), kuhu sisestatakse järgnev info: 
·       konkursitöö esitaja (nimi, meiliaadress, telefon);
·       teose nimetus ja aadress;
·       teose valmimise aeg (kuu, aasta);
·       autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt. Olemasolul lisada projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed;
·       portfoolio ehk teost tutvustavad fotod, graafiline esitlus ning lühikirjeldus (ühe PDFina, lisatava faili nimetuses peab sisalduma objekti nimi ning faili maht peab jääma alla 10MB); 
·       foto teosest, mida konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi pressikajastuses (faili nimetuses peab sisalduma teose ning foto autori nimi);
·       ehitaja/teostaja andmed (nimi, meiliaadress, telefon);
·       omaniku/tellija andmed (nimi, meiliaadress, telefon);
·       kinnitus, et omanik/tellija on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks;
·       kontaktisiku andmed (meiliaadress, telefon) teose külastamiseks;
·       kinnitus, et esitatud andmed on lõplikud ning muutmisele ei kuulu. 
 
Tööde esitamise tähtaeg on 15. august 2022 kell 23:59:59. 

ŽÜRII KOOSSEIS

Žürii, mille nimetab ESLi juhatus, on 5-liikmeline. Žüriisse kuuluvad sisearhitektuuri, arhitektuuri-, disaini- ja kunstivaldkonna esindajad. 


Pille Lausmäe-Lõoke, sisearhitekt-ekspert, tase 8
Meelis Press, volitatud sisearhitekt, tase 7
Margit Mutso, Eesti Arhitektide Liit
Tiit Nurklik, ehitusettevõtja
Pia Sabelström, arhitekt

ŽÜRII TÖÖ

Žürii töö toimub kahes etapis: 
Esimeses etapis tehakse konkursile esitatud materjalide põhjal eelvalik ning valitakse välja võimalikud nominendid. Žürii võib oma äranägemisel teha täiendavalt autoritele ettepanekuid konkursil osalemiseks, konkursi reglemendis kehtestatud üldistel alustel.  
 
Teises etapis annab žürii eelvaliku läbinud konkursitöödele hinnangu teosega vahetult tutvudes, v.a. interjööridele väljaspool Eestit, mille osas tehakse otsus konkursile esitatud materjalide põhjal. 
 
Žürii teeb otsuse lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega. 
Žürii teeb otsuse 2 kuu jooksul.
 
Žürii otsus on lõplik. 
Žürii esitab otsuse, koos lühikese põhjendusega iga preemia kohta, ning hääletamise tulemused protokollituna ESLi juhatusele. 
Konkursi tervikreglement on leitav ESLi kodulehel.

PREEMIATE KÄTTEANDMINE

Aastapreemiaks on ESLi tunnustuskiri koos auhinnameenega ning rahaline preemia (väljapanija Eesti Kultuurkapital), mis jagatakse autorite vahel vastavalt deklareeritud autorluse osakaalule. 

Aastapreemia konkursi tulemused tehakse teatavaks žürii esindaja poolt selleks puhuks korraldatud avalikul üritusel. 

Avalikustamisele kuuluvad nii preemiate saajad kui ka nominendid. Esimeses valikus kõrvale jäänud töid ei avalikustata.
 

Võitjate väljakuulutamine toimub arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial, mis tomb 20. jaanuaril 2023. aastal.

Konkursi nominentidest ja võitjatest koostatakse veebinäitus ja antakse välja raamat Ruumipilt.

ESLi aastapreemiaga kaasneb tunnustuskiri, meene, mille autoriks on Bruno Tomberg, ning rahaline preemia, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.